FÅ RIKTIG ERSTATNING I DIN YRKESSKADESAK

 • Lang erfaring med yrkesskadesaker
 • Tett oppfølging av din sak
 • Gratis og uforpliktende første konsultasjon
 • Forsikringsselskapet betaler advokatutgifter

Hvorfor få hjelp av personskadeadvokat?

Advokat Hege Narmo
Advokat Hege Narmo, fagansvarlig personskade

Vår erfaring er at bistand fra spesialisert personskadeadvokat kan gi deg erstatning i tilfeller hvor du ellers ville fått avslag, og at erstatningsbeløpet vil bli høyere enn hvis du fører saken selv.

Som spesialiserte personskadeadvokater vet vi hva som kreves av dokumentasjon for å vinne frem med et krav. Mange saker står og faller på bevismessige spørsmål. Vi vet også hvilke krav du har som skadelidt. Vi kan derfor fremsette krav du kanskje ikke har tenkt på, og argumentere for høyere erstatning enn du er blitt tilbudt.

Mange tenker at det koster mye å engasjere advokat. Hos oss er ikke dette tilfellet. Som regel dekkes salæret av forsikringsselskapet, og vi krever uansett normalt ikke salær fra klient utover det forsikringsselskapet dekker.

Ring oss på telefon 22 00 88 88 eller send en e-post til post@indem.no.

Noen av våre resultater

 • Erstatning etter 14 års kampLes mer

  Klient ble påført en rekke ulike skader i en jobbrelatert trafikkulykke i 2005. Kienten ble utredet og behandlet ved mange behandlingssteder både i Norge og i Sverige. Etter få år ble han 100 % arbeidsufør.

  Kravet om erstatning ble først behandlet av det svenske bilansvarsselskapet, som innhentet medisinske vurderinger fra tilknyttede rådgivende leger. Selskapet avslo erstatningskravet og vår klient klaget saken inn for det svenske klageorganet Trafikkskadenämnden.

  Etter avslag fra Trafikkskadenämnden tok klient kontakt med advokat i Norge, som fremsatte krav mot det norske yrkesskadeforsikringsselskapet. Yrkesskadeforsikringsselskapet avslo kravet. Avslaget fra det norske forsikringsselskapet ble først klaget inn for Finansklagenemnda. Deretter ble det tatt ut stevning for Oslo tingrett.

  Etter innhenting av erklæringer fra sakkyndige ble det etter rettsmegling oppnådd rettsforlik på cirka kr 1 000 000.

  Les mer om saken her.
 • Elektriker fikk erstatning etter yrkessykdomLes mer

  Klient hadde i arbeid som elektriker pådratt seg yrkessykdommer frem til han ble arbeidsufør i 2005. En stor del av arbeidsoppgavene ble utført med håndholdt drill under vanskelige arbeidsforhold. Klient ble påført vibrasjonsskade i armer og hender, samt artrose i en skulder. Etter flere års saksbehandlingstid hos NAV og Trygderetten ble skadene godkjent som yrkesskader.

  Yrkesskadeforsikringsselskapet avslo imidlertid krav om erstatning. Forsikringsselskapet viste til at klient var psykisk syk, og mente at han uansett ville falt ut av arbeid av den grunn.

  Indem Advokatfirma tok ut stevning på vegne av klient og det ble senere inngått rettsforlik med en samlet utbetaling på kr 750 000.

  Les mer om saken her.
 • Klient fikk tredoblet erstatningLes mer

  En ung kvinne var påført ryggskade etter fall fra hest. Skaden var godkjent som yrkesskade. Forsikringsselskapet tilbød kvinnen risikoerstatning med kr 300 000. Kvinnen var usikker på om den erstatningstilbudet var tilstrekkelig høyt sett i forhold til hennes skade og antatte fremtidige tap.

  Hun kontaktet derfor oss for å få en vurdering av erstatningstilbudet. Etter god dialog med forsikringsselskapet ble det ble innhentet spesialisterklæring. Den medisinske invaliditetsgraden ble fastsatt til 15 %. Forsikringsselskapet utbetalte etter dette en samlet erstatning på nesten 1 150 000 kroner. I tillegg dekket forsikringsselskapet utgifter til juridisk bistand.

  Saken er et eksempel på at det i mange tilfeller er mulig å komme til enighet med forsikringsselskapet om riktig erstatning med utgangspunkt i en konstruktivt dialog.

  Les mer om saken her.

Om Indem

Vi er et moderne advokatfirma som utfordrer måten juridiske tjenester blir levert på. Hos oss møter du engasjerte personskadeadvokater som brenner for din yrkesskadesak.

Kontakt oss for en gratis og uforpliktende prat om din yrkesskadesak. Vi vil raskt kunne gi deg svar på om vi mener du har en sak.

 

Adresse: Rådhusgaten 5b
Telefon: 22 00 88 88
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Mer om erstatning etter yrkesskade

Ved yrkesskade skal du i utgangspunktet få dekket ditt fulle tap som følge av skaden. Dette gjelder selv om arbeidsgiver ikke har utvist skyld. Arbeidsgiver er pålagt å ha yrkesskadeforsikring. Det er arbeidsgivers forsikringsselskap som skal behandle erstatningssaken, og som da blir din motpart.

Det er ikke bare lønnsmottagere som kan få yrkesskadeerstatning. Også selvstendige næringsdrivende og frilansere kan få erstatning dersom de er forsikret og/eller har tegnet frivillig trygd.

Hva er en yrkesskade?

For å få erstatning må det godtgjøres at din skade er en yrkesskade. Med yrkesskade menes skader, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke. Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hendelse som arbeidstaker har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Se også: De forskjellige erstatningspostene – dette kan du ha krav på

Du kan også få erstatning for enkelte yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade. Eksempler på sykdommer som kan utgjøre en yrkessykdom er løsemiddelskader, sykdommer som følge av asbesteksponering, forgiftning eller kjemisk påvirkning, allergiske hud- og lungesykdommer, stråleskader, og hørselsskader.

Årsakssammenheng mellom skaden og det økonomiske tapet

Et vanskelig spørsmål i yrkesskadesaker er ofte om det foreligger tilstrekkelig årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og skaden med det økonomiske tapet denne medfører. Denne vurderingen kan by på kompliserte faktiske, juridiske og ikke minst medisinske vurderinger.

Vi anbefaler at du oppsøker lege umiddelbart etter arbeidsulykken slik at skader, smerter, ubehag mv. blir journalført. Det er også viktig i tiden etter arbeidsulykken å løpende oppsøke lege. Ved eventuell tvist om årsakssammenheng vil det være viktig å kunne dokumentere at dine symptomer som følge av arbeidsulykken har vært vedvarende. Legejournaler kan ofte ha avgjørende betydning.

Erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap

Hvis kravet til årsakssammenheng er oppfylt har du krav på å få dekket ditt fulle økonomiske og ikke-økonomiske tap som følge av yrkesskaden. Dette betyr at du skal stilles i samme økonomiske situasjon som om yrkesskaden ikke hadde skjedd. Deler av erstatningen ved yrkesskade er imidlertid standardisert. Våre personskadeadvokater hjelper deg med erstatningsberegningen.

Flere parter å forholde seg til: NAV og forsikringsselskap

Ved yrkesskader må man forholde seg både til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap. Fra NAV vil du ha krav på ulike trygdeytelser. Forsikringen vil dekke ditt økonomiske tap utover disse. Arbeidsgiver er forpliktet til å melde yrkesskaden din til NAV så snart som mulig, og senest innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde. Ved alvorlige yrkesskader skal politiet og Arbeidstilsynet kontaktes. Du har selv ansvaret for å melde skaden til din arbeidsgivers forsikringsselskap. Vanligvis gjelder det en meldefrist på ett år også overfor forsikringsselskapet.

Våre personskadeadvokater har lang erfaring med alle typer yrkesskader. Kontakt oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no for en gratis og uforpliktende prat om din yrkesskadesak.

Kontakt oss