Trygde- og helserett

Indem Advokatfirma bistår klienter innen trygde- og helserett. Som medlem av folketrygden har du en hel rekke rettigheter. Folketrygden gir deg økonomisk stønad ved blant annet sykdom, uførhet, medisinsk behandling, behov for hjelpemidler, og ved barn og nære pårørendes sykdom.

Vi hjelper deg med å klage på avslaget fra NAV

Indem Advokatfirma kan bistå deg når du har fått avslag på søknader om blant annet:

 • Sykepenger
 • Uføretrygd
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Yrkesskadefordeler
 • Ung ufør
 • Overgangsstønad
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Hjelpemidler
 • Grunnstønad
 • Omsorgslønn
 • Øvrige NAV-saker

Ta kontakt med oss i Indem Advokatfirma dersom du har fått et vedtak du mener er feil, og ønsker å klage på.

Slik klager du på et NAV-vedtak

Dersom du får et vedtak fra NAV som du mener er feil, har du rett til å klage. Du kan klage selv, bruke advokat, eller gi en annen person fullmakt til å klage på dine vegne. Vi anbefaler deg å kontakte advokat tidlig i prosessen. Det er viktige frister å overholde, og vi hjelper deg med å se hele bildet, fremskaffe dokumentasjon og redegjøre for det juridiske i en klage.

Slik fungerer prosessen når du klager på et vedtak fra NAV

Å klage på et NAV-vedtak kan være en krevende og komplisert prosess. Særlig om man allerede er i en tung og utsatt livssituasjon. Her forteller vi deg hvordan prosessen foregår:

Klagefristen står i det første vedtaket du får i posten. Gjelder det klage på et kommunalt vedtak på sosiale tjenester, er klagefristen 3 uker fra du mottar brevet.

Når du klager, vil NAV vurdere saken din på nytt. Får du ikke medhold, sendes klagen til NAV klageinstans. Får du avslag igjen, kan du med noen få unntak anke. Klageinstansen behandler saken din på nytt, og om du da ikke får medhold sendes anken din til Trygderetten.

Trygderetten kan ikke behandle alle saker, og dersom du har brukt alle klagemuligheter hos NAV kan du bringe saken inn for domstolen. Dersom Trygderetten kan behandle saken din, og du får avslag – kan du bringe saken inn for lagmannsretten.

Vinner du frem får du dekket utgifter

Hvis du får medhold i klagen eller anken din, kan du ha rett på å få dekket nødvendige kostnader til advokat. Mange har også mulighet til å få dekket bistanden gjennom fri rettshjelp.

Søk stønad på egen hånd

Vi anbefaler alle å søke om stønad på egen hånd. Du kjenner hele bildet, og NAV er pliktig til å hjelpe deg med å skrive søknaden dersom du av ulike grunner ikke får det til. Vi hjelper deg med å klage på vedtaket, men den første søknaden anbefaler vi altså alle å skrive selv.

Nesten halvparten av klagerne fikk medhold fra NAV

I 2015 behandlet NAV 54.000 klager på avslag om økonomiske ytelser, og av disse ble 42 % omgjort. En gruppe SINTEF-forskere fikk i oppdrag av NAV å finne ut av hvorfor så mange klagere fikk medhold. Konklusjonen ble at «saksbehandlere i en del tilfeller fatter vedtak om avslag i saker som ikke er tilstrekkelig dokumentert, på grunn av krav om hvor raskt og hvor mange vedtak de skal fatte». Dette viser at det kan være mye å vinne på å klage når man er uenig i vedtak som blir fattet.

Vi hjelper deg i en vanskelig livssituasjon

I saker relatert til trygde- og helserett er det ofte mange følelser involvert. Vi vet at våre klienter opplever situasjonen som tøff, og vi kan være en støttespiller i denne fasen.

I følsomme saker som dette, kan det være vanskelig for klienten å se det hele bildet. Som din advokat hjelper vi deg med å få frem de rette faktaene, finne den rette jussen og bistå med å fremskaffe riktig dokumentasjon. De fleste vi møter har det vanskelig, og vi kan være en støtte og pådriver i prosessen.

Få stønadene du har krav på

Vi anbefaler deg å ta kontakt med advokat så fort du har fått et avslag du ønsker å påklage.

Vi bistår kunder over hele landet i forbindelse med NAV-saker og avslag på søknader under folketrygdloven. Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig prat.

Les mer:

Indem Advokatfirma bistår med klager i saker om feilutbetaling fra NAV.

Med Indems bistand vant klient frem med krav om etterbetaling av overgangsstønad.

Klage på uførevedtak? Muligheten er stor for omgjøring.

Klager fikk omgjort vedtak om dagpenger.

Har NAV avslått ditt krav om yrkesskadedekning?

Kontakt

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.